ISPs vragen snel duidelijkheid over gevolgen vernietiging Dataretentierichtlijn

Het Europees Hof van Justitie heeft vandaag de Europese Dataretentierichtlijn van 2006, die nog maar recent werd omgezet in Belgisch recht, ongeldig verklaard. Het Hof komt tot de conclusie dat de Richtlijn, die een belangrijke impact heeft op de fundamentele vrijheden van Europese burgers, disproportioneel is.

Het arrest van vandaag leidt tot een juridisch zeer onzekere situatie voor ISP’s, die momenteel volop aan het investeren zijn in de infrastructuur die de uitvoering van de recente Belgische wetgeving moet mogelijk maken. Het is immers duidelijk dat de regering op korte termijn actie zal moeten ondernemen ten aanzien van de huidige wetgeving in het kader van dit arrest.

Ondertussen loopt er ook een procedure voor het Belgisch Grondwettelijk Hof waarin dezelfde vragen gesteld worden, en die tot een vernietiging van de huidige Belgische wetgeving zou kunnen leiden. ISPA vraagt de regering daarom om snel duidelijkheid te scheppen over de gevolgen van dit arrest in België, zodat haar leden niet nodeloos investeren in kostelijke systemen en dat fundamentele vrijheden gewaarborgd blijven.

Achtergrond

De Dataretentierichtlijn werd pas recent in Belgisch recht omgezet en is nog niet volledig operationeel. Internet service providers hebben nog tot oktober 2014 om zich aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Tijdens de uitwerking de Belgische wet en het bijhorend Koninklijk Besluit heeft ISPA haar bezorgdheden uitgedrukt over een aantal aspecten van de voorgestelde maatregelen. In het bijzonder de bezorgdheden over een proportionele omzetting van de Richtlijn (zowel qua bewaringstermijn als qua hoeveelheid data) en kostenrecuperatie voor ISPs werden duidelijk aangehaald. Het implementeren van dataretentie brengt immers belangrijke investerings- en operationele kosten met zich mee voor internet services providers (ISPs). Voor ISPs die slechts enkele verzoeken krijgen (zoals kleinere ISPs of ISPs met voornamelijk B2B klanten) betekenen deze kosten een zelfs nog zwaardere last zonder gepaste kostenvergoeding.

 

Les ISPs demandent une clarification rapide suite à l’invalidité de la Directive sur la Rétention des Données

La Cour Européen de Justice a invalidé aujourd’hui la Directive européenne sur la Rétention des Données datant de 2006. Cette directive n’a été transposée que récemment en Belgique. La Cour a conclu que la Directive, qui a un impact important sur les libertés fondamentales des citoyens européens, est disproportionnée.

L’arrêt de ce jour conduit à une situation d’insécurité juridique importante pour les fournisseurs de services internet (ISPs – Internet Service Providers) qui doivent actuellement faire d’importants investissement  afin de mettre en œuvre la récente législation belge. Il apparaît clairement que dans le contexte de cet arrêt, le gouvernement devra entreprendre des actions à court terme face à la législation actuelle.

De plus, une procédure est en cours devant la Cour Constitutionnelle belge dans laquelle les mêmes questions sont adressées, et qui pourrait également mener à une déclaration d’invalidité. Pour ces raisons, ISPA demande au gouvernement de clarifier rapidement les conséquences de cet arrêt en Belgique afin que ses membres ne doivent pas investir inutilement dans des systèmes très couteux et afin que les libertés fondamentales des citoyens restent garanties.

Contexte:

La directive sur la Rétention des Données vient d’être récemment transposée en Belgique et n’est pas encore entièrement opérationnelle. Les fournisseurs de services Internet ont jusqu’octobre 2014 pour s’adapter à la nouvelle législation. Lors de l’élaboration de la loi belge et de l’Arrêté Royal s’y rapportant, ISPA a fait part de ses préoccupations concernant un certains aspects des mesures proposées. Tout particulièrement, les préoccupations concernant une transposition proportionnelle de la directive (pour la durée de conservation et pour le nombre de données à conserver) et celles pour la récupération des coûts pour les ISPs furent mis en avant. L’implémentation de la conservation des données s’accompagne d’importants coûts d’investissements et de coûts opérationnels pour les ISPs. Pour ces ISPs qui ne reçoivent que très peu de demandes d’identifications (comme les petits ISPs ou les fournisseurs des B2B) ces coûts représentent une charge d’autant plus lourde et en l’absence de compensations adéquates.

This page is also available in: Dutch French