Statuten

Benaming, zetel, duur, doel

 

Artikel 1. Benaming.

De vereniging draagt de naam “Internet Service Provider Association Belgium vzw/asbl”, in verkorte versie “ISPA Belgium” of “ISPA Belgique” of “ISPA België” of “ISPA”.

De volledige en afgekorte namen mogen samen of afzonderlijk worden gebruikt. Zij moeten altijd worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of de initialen “VZW” (of de vertaling van deze termen).

Artikel 2. Zetel.

De zetel van de vereniging is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 Zij kan naar elke andere plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht bij besluit van het bestuursorgaan.

 De bestuurders verzekeren dat de beslissing tot zetelverplaatsing ter kennis wordt gebracht van de griffie van de ondernemingsrechtbank voor de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3. Duur.

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 4. Doel.

De vereniging heeft tot doel de belangen van de leveranciers van Internet-diensten in België te promoten. 

Artikel 5. Voorwerp

Om haar doel te bereiken, kan de vereniging alle organisatorische maatregelen nemen en alle activiteiten ondernemen die zij nodig acht. In het bijzonder kan zij elke organisatie die nuttig is steunen of zich daarbij aansluiten en, in het algemeen, belangstelling tonen voor elke onderneming of beweging die tot hetzelfde doel bijdraagt of dit beoogt te ondersteunen, en contacten, allianties en partnerschappen ontwikkelen met elke organisatie waarvan de doelstellingen overeenkomen met of een aanvulling vormen op haar eigen doelstellingen.

 Dit zal zij nastreven door, maar niet beperkt blijven tot, het volgende:

 1. een forum te bieden voor besprekingen met de overheid en met andere organisaties die een impact hebben op de Internet-industrie;
 2. de promotie te verzorgen van nauwkeurige en juiste media-informatie over het Internet en zijn industrie;
 3. het tot stand brengen, onderhouden en promoten van een Gedragscode voor de leveranciers van Internet-diensten;
 4. het informeren van de leden over technische en sociale feiten en ontwikkelingen, die relevant zijn voor de industrie;
 5. het onderhouden van de communicatie tussen de leden en gerelateerde organisaties in België en wereldwijd;
 6. het aanmoedigen van een open en competitief gezonde omgeving in verband met Internet diensten in België;
 7. het opvolgen van alle technische ontwikkelingen die van belang zijn voor de Belgische Internet-industrie;
 8. het beheren of contracteren van diensten die nuttig zijn voor de Internet gemeenschap in België;
 9. het promoten van de nationale talen en culturen in België op het Internet;
 10. het sponsoren van onderzoek over trends die mogelijkerwijs een impact hebben op de leveranciers van Internet-diensten.

 De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven is bepaald, onder meer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten afsluiten, fondsen (sponsoring) inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. In het kader van het realiseren van het belangeloos doel kan de vereniging zelfs daden van koophandel stellen.

Leden, toelating, uittreding, uitsluiting, bijdragen

 

5.1. Aantal – Soorten

Het aantal leden is onbeperkt, doch bestaat uit minimum drie leden. Als evenwel maar drie personen lid zijn van de vereniging, bestaat de raad van bestuur uit slechts twee personen. Het aantal bestuurders moet in elke geval altijd lager zijn dan het aantal personen dat lid is van de vereniging.

De vereniging bestaat uit effectieve (waarbij het woord “effectief” gelijkgesteld wordt aan “vaste”) leden en toegetreden leden.

5.2. Toetredingsvoorwaarden voor effectieve leden

De effectieve leden zijn ondernemingen en instellingen die een prijslijst hebben in België voor Internet- en andere IP gerelateerde diensten.

5.3. Toetredingsvoorwaarden voor toegetreden leden

De toegetreden leden zijn:

 1. ondernemingen met Internet diensten, zoals gedefinieerd in vorig lid, die echter geen actieve rol willen spelen maar, via een bijdrage, wel als sponsor willen optreden;
 2. ondernemingen die niet voldoen aan de definitie zoals in vorig lid, maar wel binnen het Internet gebied een aktieve rol spelen en via een bijdrage als sponsor willen optreden;
 3. verenigingen en organisaties binnen het vakgebied zoals universiteiten en mediabedrijven;
 4. andere beroepsverenigingen die gemeenschappelijke belangen hebben en kunnen bijdragen tot de doelstellingen van ISPA;
 5. en ere-leden en welke in deze hoedanigheid worden aanvaard.
5.4. Categorieën der effectieve leden en toegetreden leden

De effectieve en de toegetreden leden worden, overeenkomstig een huishoudelijk reglement dat bij eenvoudige meerderheid door de algemene vergadering der leden kan worden gewijzigd, in diverse categorieën onderverdeeld.

De rechten en verplichtingen van de diverse categorieën der effectieve leden en de toegetreden leden worden eveneens in dit huishoudelijk reglement bepaald.

Artikel 6. Toetredingsmodaliteiten voor de effectieve en toegetreden leden.

Iedere organisatie die effectief of toegetreden lid wenst te worden, richt daartoe een schriftelijk verzoek aan de raad van bestuur. Over de toelating van de kandidaat-leden (effectieve of toegetreden leden), wordt soeverein en bij gewone meerderheid door de raad van bestuur beslist. De kandidaat-leden worden per brief over de beslissing in kennis gesteld. Tegen deze beslissing staat geen middel open.

Artikel 7. Uittreding.

7.1. Effectief lid

Ieder effectief lid mag, mits zijn ontslag via een aangetekend schrijven aan de raad van bestuur te richten, zich uit de vereniging terugtrekken en dat na een opzeggingstermijn van 3 maanden.

7.2. Toegetreden lid

Toegetreden leden kunnen uittreden wanneer zij dat wensen door een aangetekend schrijven aan de raad van bestuur te richten.

7.3. Automatisch verlies van lidmaatschap

Ieder lid dat weigert zijn bijdrage volledig of gedeeltelijk te betalen, zoals dit nader wordt bepaald in het huishoudelijk reglement en dit binnen de termijn door in het genoemd reglement wordt bepaald, wordt geacht ontslag te nemen. Ieder lid welke afwezig is of niet geldig vertegenwoordigd op twee opeenvolgende algemene vergaderingen wordt geacht ontslagnemend te zijn.

Artikel 8. Uitsluiting.

De uitsluiting van een lid behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering, die hierover met tweederde meerderheid van de stemmen beslist. De raad van bestuur kan evenwel, in afwachting van een beslissing van de algemene vergadering, een lid schorsen dat een ernstige inbreuk pleegde op de statuten of het huishoudelijk reglement.

Artikel 9. Maatschappelijk bezit.

Uitgesloten of ontslagnemende leden, alsook de erfgenamen van een overleden lid kunnen geen aanspraak maken op het maatschappelijk bezit. Zij kunnen geen teruggave eisen van bijdragen, toelagen of ander vormen van prestaties door henzelf of door om het even wie geleverd. Zij kunnen noch opgave of overlegging van rekeningen, noch verzegeling, noch inventaris vragen of vorderen.

Artikel 10. Bijdragen.

De bijdrage van de effectieve en toegetreden leden wordt nader bepaald in een huishoudelijk reglement. De bijdrage zal maximum 15.000 EUR bedragen. Deze bijdrage zal automatisch en jaarlijks bij het begin van het boekjaar worden aangepast op basis van de index van de consumptieprijzen. Basisindex is deze van de maand december die voorafgaat aan de datum van oprichting. De nieuwe index is deze van de maand december die de aanpassing voorafgaat.

Algemene vergadering der leden

Artikel 11. Algemene vergadering – bevoegdheden.

De algemene vergadering is het opperste orgaan van de vereniging Zij is samengesteld uit alle effectieve leden. Zij bezit de machten haar door de wet toegekend. Behoren tot haar exclusieve bevoegdheid:

 1. statutenwijzigingen;
 2. benoeming en afzetting van de bestuurders;
 3. benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
 4. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
 5. goedkeuring van de diverse leden categorieën;
 6. goedkeuring van budgetten en rekeningen;
 7. de ontbinding van de vereniging;
 8. de uitsluiting van leden;
 9. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
 10. alle beslissingen die de bevoegdheid van de Raad van bestuur te boven gaan.

Artikel 12. Gewone algemene vergadering.

Eén maal per jaar, op plaats, datum en uur door de raad van bestuur aan te duiden en op de oproepingen  te vermelden, wordt een algemene vergadering gehouden tijdens dewelke de raad van bestuur verslag zal uitbrengen over de activiteit van de vereniging gedurende het voorbije jaar, rekening van uitgaven en inkomsten over het voorbije jaar zal voorleggen en het budget van het komende jaar zal voorstellen.

Telkens als het belang van de vereniging dat vereist, kan de raad van bestuur een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moet tevens bijeengeroepen worden op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van een vijfde der leden, gericht aan de voorzitter van de Raad van bestuur.

Artikel 13. Oproepingen

De oproepingen worden tenminste acht dagen voor de bijeenkomst door de raad van bestuur bij gewone brief, fax of e-mail aan elk lid verstuurd . Zij worden ondertekend, in naam van de raad van bestuur, door de voorzitter of door twee bestuurders en vermelden de dagorde. Op aanvraag van tenminste een twintigste (1/20) van de leden, bij aangetekende brief aan de voorzitter gericht ten minste een maand voor de algemene vergadering, moet de door deze leden voorgestelde aangelegenheid op de dagorde worden gebracht.

Artikel 14. Voorzitter algemene vergadering.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van bestuur of bij zijn afwezigheid door de ondervoorzitter of door de oudste aanwezige bestuurder. De voorzitter duidt een secretaris en twee stemopnemers aan.

Artikel 15. Quorum.

De algemene vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen, behalve in de gevallen waarin er anders wordt beslist door de wet of onderhavige statuten. Blanco-stemmen, nietige stemmen alsook onthoudingen worden niet in aanmerking genomen. In geval van pariteit der stemmen is deze van de voorzitter of hij die hem vervangt van doorslaggevende aard.

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de ontbinding van de vereniging of een statutenwijziging conform de artikelen 8 en 20 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.

Artikel 16. Stemrecht.

Enkel effectieve leden hebben stemrecht in de algemene vergadering waarbij elk effectief lid over één gelijke stem beschikt.

Ieder effectief lid kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid waarbij een effectief lid houder van twee volmachten mag zijn.

Artikel 17. Notulen.

De beslissingen van de algemene vergadering worden opgetekend in een verslag en ondertekend door de voorzitter en secretaris, alsook door de leden die erom verzoeken. De beslissingen worden per gewone brief, fax of e-mail aan de leden toegezonden. De af te leveren uittreksels worden voor gelijkvormig afschrift ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders of door de bestuurder belast met het dagelijks bestuur. Uittreksels worden bezorgd aan derden die erom verzoeken voor zover zij een belang doen gelden. De verslagen worden bewaard op de zetel van de vereniging, waar alle leden er inzage kunnen in hebben.

Artikel 18. Accountant / Commissaris.

De algemene vergadering benoemt, indien vereist door de wet, een onafhankelijke accountant en/of commissaris die gelast is met het opstellen van een jaarlijks rapport voor de algemene vergadering en zulks na nazicht van de rekeningen van het voorbije jaar.

Raad van bestuur

Artikel 19. Bestuur.

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, die als college zetelt, bestaande uit ten minste drie bestuurders, gekozen uit vertegenwoordigers van de effectieve leden. Deze worden verkozen en benoemd door de algemene vergadering voor een periode van twee jaar. Hun mandaat is ten alle tijde herroepbaar en zal onbezoldigd zijn, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.  Hun kandidatuur moet schriftelijk ingediend worden op de zetel van de vereniging uiterlijk op de laatste dag van de maand voorafgaand aan de algemene vergadering. De oproeping voor de algemene vergadering vermeldt de namen en de hoedanigheden van de kandidaten.

De samenstelling van de raad van bestuur zal verder in een intern huishoudelijk reglement van de vereniging worden bepaald.

Artikel 20. Vacature.

In geval van vacature van een bestuursmandaat stellen de overige bestuurders een voorlopige vervanger aan. Bij haar eerstvolgende bijeenkomst zal de algemene vergadering deze bekrachtigen.

Artikel 21. Voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. In geval van afwezigheid van de voorzitter wordt zijn functie waargenomen door de ondervoorzitter, en in geval van afwezigheid van de ondervoorzitter door de oudste bestuurder.

Artikel 22. Bijeenkomst – Beraadslaging.

De raad van bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar. De uitnodigingen worden tenminste drie dagen voor de bijeenkomst bij gewone brief of met een e-mail of telefax verstuurd. Zij bevatten de agenda.

De raad van bestuur vergadert slechts over de punten vermeld op de agenda. Uitzonderlijk, kan er over een punt dat niet op de agenda staat vermeld beraadslaagd worden indien twee derde (2/3) van de aanwezige of vertegenwoordigde leden hiermede akkoord gaan.

Artikel 23. Quorum.

De raad van bestuur is geldig samengesteld welke ook het aantal aanwezige bestuurders zijn en beslist bij eenvoudige meerderheid. Voor beslissingen van de raad van bestuur is geen delegatie mogelijk. Een lid kan zich niet laten vertegenwoordigen door een ander lid. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van diegene die hem vervangt, doorslaggevend.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden genoteerd onder vorm van een proces-verbaal.

Zij worden ondertekend door de voorzitter van de Raad van bestuur of door twee bestuurders of door de bestuurder belast met het dagelijks bestuur.

Artikel 24. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden met uitzondering van degene die aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad van bestuur zal na de oprichting, werkgroepen, ook genoemd comités, samenstellen waarvan de bevoegdheden in een huishoudelijk reglement worden bepaald.

De raad van bestuur benoemt en ontslaat het personeel van de vereniging en bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

Artikel 25. Delegatie.

De raad van bestuur kan haar bevoegdheden aan één of meerdere bestuurders delegeren. Alle akten die de vereniging binden dienen evenwel door de voorzitter of twee andere bestuurders ondertekend te worden.

Het dagelijks bestuur kan worden toevertrouwd aan één of meer bestuurders, één of meer leden alsook aan derden. De raad stelt zijn/hun machten, de duur va zijn/hun mandaat en de eventuele bezoldiging vast.

Artikel 26. Vertegenwoordiging in rechte.

De vereniging treedt in rechte op door de raad van bestuur. Deze kan aan één van zijn leden of aan een derde of aan de bestuurder belast met het dagelijks bestuur de bevoegdheid verlenen de vereniging te vertegenwoordigen.

Budget en rekeningen

Artikel 27.

De raad van bestuur onderwerpt jaarlijks de rekening met betrekking tot het voorbije boekjaar en de begroting voor het komende boekjaar aan de gewone algemene vergadering . Op 31 december van elk jaar worden de rekeningen van het voorbije jaar afgesloten en de begroting van het volgend jaar opgesteld.

Huishoudelijk reglement

Artikel 28.

Een huishoudelijk reglement kan door de Raad van bestuur aan de algemene vergadering voorgelegd worden waarvan de inhoud niet in tegenstrijd mag zijn met hetgeen in de statuten is bepaald. Wijzigingen aan dit reglement kunnen de door algemene vergadering bij gewone meerderheid der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen aangebracht worden.

Diversen

Artikel 29. Boekjaar.

Het boekjaar van de vereniging begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel 30. Ontbinding.

Bij vrijwillige ontbinding duidt de algemene vergadering een of twee vereffenaars aan, waarvan zij de bevoegdheden bepaalt.

In geval van ontbinding, hetzij vrijwillig of gerechtelijk op welk ogenblik en om welke reden ook, zullen de activa overgedragen worden aan een vereniging die gelijkaardige doelstellingen heeft.

Artikel 31.

Voor hetgeen niet geregeld werd door deze statuten, wordt verwezen naar de Wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002.

This page is also available in: Engels Frans