Korte geschiedenis
Op 30 mei 1997 besloten enkele pioniers van de internetsector om zich te groeperen. Zij richtten daartoe de vereniging zonder winstoogmerk ISPA België op (acroniem voor Internet Service Providers Association). De stichtende leden zagen al snel in dat de vereniging moest uitgroeien tot een discussie- en ontmoetingsforum, dat aan de verschillende internetspelers de mogelijkheid zou bieden om de sector in België samen te promoten en te verdedigen.

De vereniging besliste om in overleg met het BIPT en het ministerie van Justitie een deontologische gedragscode op te stellen voor de spelers van de internetsector, en is hierdoor een echte baanbreker in haar domein. Deze gedragscode werd door alle leden goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van eind april 1998, en is sindsdien van kracht. Verschillende Europese verenigingen van de internetsector en diverse organisaties hebben zich geïnspireerd op deze gedragscode.

Door de toenemende invloed van Europa besliste ISPA België om mee te werken aan de oprichting van een Europese groepering, die de internetsector in Europa moest verenigen. ISPA trad in 1998 officieel toe tot de nieuwe Europese vereniging van Internet Service Providers (EuroISPA).

Op 28 mei 1999 bond ISPA mee de  strijd aan tegen illegale en ongeoorloofde inhoud en handelingen op het internet in België, door met de overheid een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Dit coregulatie-initiatief kwam er na talrijke gesprekken tussen ISPA en de ministers van Justitie en Telecommunicatie.

Een andere taak bestond in het beheer van de Belgische domeinnamen, een opdracht die tot dan werd uitgevoerd door Professor Verbaeten van de KU Leuven. ISPA richtte al snel een werkgroep op om deze taak over te nemen en besliste in 1998 om de door Beltug vertegenwoordigde gebruikers erbij te betrekken. Begin 1999 nam de Raad van bestuur contact op met Fabrimetal (‘Agoria’), zodat er in het bestuur van de nieuwe vzw ten minste drie organisaties zetelden. Fabrimetal (‘Agoria’) stapte mee in de Raad en op 2 februari 1999 richtten deze drie organisaties DNS Belgium op.

Tot op heden is ISPA België nog steeds actief in deze verschillende activiteitssectoren en profileert het zich als het contactpunt van de internetindustrie in België, met als doel het economische en sociale potentieel van internet ten volle te benutten.

As a forerunner in its field, the association decided to draw up of Code of Conduct (CoC) for players in the Internet sector, together with the IBPT and the Ministry of Justice. This code of conduct was approved by all the members at the general meeting held at the end of April 1998 and has been in force ever since. A number of European associations in the Internet sector and various organisations have drawn inspiration from this CoC.

With the growing influence of Europe, ISPA Belgium also decided to take an active part in setting up a European group with a view to federating the Internet sector in Europe. ISPA officially joined the new European Internet Service Providers Association (EuroISPA) in 1998.

In the context of the effective fight against unlawful information and acts on the Internet in Belgium, ISPA took its first steps on 28 May 1999 by signing the cooperation protocol with the public authorities. This joint regulation initiative was the result of a series of negotiations between ISPA and the Ministers of Justice and Telecommunications

Another of the tasks that ISPA set itself was the management of Belgian domain names, a mission undertaken until then by Professor Verbaeten at the KUL, the Catholic University of Leuven. ISPA quickly set up a working group to take over this task and, in 1998, decided to involve the users represented by Beltug. In early 1999, the Board of Directors decided to make contact with Fabrimetal (Agoria) so that the administrative body of the new non-profit association comprised at least three organisations. This was done and on 2 February 1999, the three organisations celebrated the creation of DNS Belgium.

Today, ISPA Belgium continues to be active in these various sectors of activities and acts as the contact point of the Internet industry in Belgium, aiming to fulfil the economic and social potential of the Internet.

This page is also available in: Engels Frans