ISPA Belgium awarded the first Internet Student Paper Award (I.S.P.A)

Bruxelles, le 20 janvier 2017 –  ISPA, L’Association belge des fournisseurs de service Internet, a organisé pour la première année un prix récompensant le mémoire de fin d’étude traitant de questions liées à Internet : L’Internet Student Paper Award (I.S.P.A.). La gagnante, Lise Frehen de l’Université Catholique de Louvain (UCL), a été récompensée par un chèque d’une valeur de 1000€ pour son mémoire traitant du rôle de l’Union Européenne dans la gouvernance de l’internet et des télécommunications.

(more…)

ISPA Summer Reception 6 July 2016

6July

 

ISPA, the Belgian Internet Services Providers Association, has the pleasure to invite you to its networking Summer Reception  on 6 July in Brussels where we will have the honour of welcoming Philippe De Backer, State Secretary for Privacy 

 

 

 

Cybercrime can have regrettable impact on the trust consumers and business have in online services. As ISPA aims at continuously promote the economical and societal advantages of the Internet, we are very happy to gather inspiring speakers who will share their thoughts on how to ensure security breaches can be detected, managed and most importantly, prevented.
This evening will offer you a unique opportunity to meet the representatives of the internet sector and top executives from Belgian Internet Service Providers.
This event is kindly hosted by our member Microsoft.

 

  • 17.30: Opening and registration
  • 18.00: Keynote speeches by

Henri-Jean Pollet, ISPA Chair

Philippe De Backer, Secretary of State responsible for the fight against social fraud, Privacy and the North Sea

Alexandre Pluvinage,  Head of the Cybercrime Awareness Team,  ING Belgium

Jan Neutze, Director of Cybersecurity Policy EMEA, Microsoft

  • 18.30- 20.00: Networking Reception

 

 

Practical information
When: 
Wednesday 6 July 2016 at 17.30
Where:  Microsoft Innovation Center Brussels, rue Montoyer 51, 1000 Brussels

Participation to this event is free of charge, but registration is required

Please confirm your attendance by 29 June to: info@ispa.be

 

Dissertation prize – ISPA launches the Internet Student Paper Award

Compete for the first I.S.P.A.!

Have you written a dissertation on an Internet-related topic? Have you developed a revolutionary piece of Internet technology? Have you done in-depth research on a critical legal, economic or political aspect? Have you reflected on the challenges of Internet governance? Then do not hesitate to compete for the first Internet Student Paper Award, or I.S.P.A.!

Why participate?

  • An opportunity to impress the Belgian Internet sector with your research
  • The winning dissertation will be published on our website
  • The laureate receives €1000

How can I participate?

Summarise your findings in an attractive and accessible article of maximum 2500 words. Feel free to add some pictures and graphs. Send your summary and your dissertation to info@ispa.be on September 25th, 2016 at the latest.

What is ISPA?

The Internet Service Providers Association (ISPA) brings together not only access and service providers but also hosting and transit providers in Belgium. ISPA aims to serve as a rallying point for the Internet industry so as to ensure that the potential of the Internet is used to the full, from the point of view of both consumers and professionals.

Questions?

The rules and regulation can be accessed here

Should you have any further questions, do not hesitate to contact us at koen@ispa.be.

ISPA Partner of Belgian Internet Security Conference

With the rise of cybercriminals, the constant development and innovation of intrusion technology, and companies and governments developing offensive cyber capabilities, it is crucial to stay ahead of the game. Cooperation is key, as well as staying informed on the latest trends.

For the fourth time, CERT.be, the federal cyber emergency team of Belgium, is organizing in partnership with ISPA the Belgian Internet Security Conference (BISC) in Brussels.

The Belgian Internet Security Conference invites IT decision makers and all those interested in strategies for a better cyber security to join BISC.

Miguel Debruycker, director of the new Cybersecurity Centre Belgium will open the conference with a state of affairs. High-level keynote speakers such as Mikko Hypponen (F-Secure) and Beau Woods (I am the Cavalry) will present the latest developments in the field of cybersecurity. We will go in depth in three sessions in the afternoon on incident response, communication and strategy, with presentations by Brussels airport, UNIZO, ENISA, the Crisis centre and many more. For more information on the program, visit www.cert.be/bisc

What?

The Belgian Internet Security Conference is organised by CERT.be in collaboration with the Cybersecurity Coalition, Belnet, Febelfin, Agoria, BELTUG, BIPT, the Federal Computer Crime Unit, FPS Justice, FEDICT, V-ICT-OR, FEB, ICC Belgium, UCM, ISPA, FPS Economy, B-CCENTRE and ISACA Belgium.

When?

26th November 2015

Where?

The Egg, Rue Bara 175, 1070 Brussels (next to the Brussels South railway station)

 

Register now on cert.be/BISC

webbanner BISC high res

ISPA Networking BBQ

On the 4th of June, the headquarters of Telenet were the setting for ISPA’s yearly networking event, transformed in a summer BBQ for the occasion, at which various key players of the internet sector, as well as numerous ISPA contacts and policy stakeholders, were present.

Accompanied by delightful food and summer temperatures guests had the opportunity to exchange views with each other to discover the newest trends in the internet sector. Henri-Jean Pollet, President of ISPA Belgium, kicked off the event by providing an insight in the global trends affecting the internet sector and the importance of ISPA in this context. John Porter, CEO of Telenet, acknowledged the digital potential of our country and urged companies not too lack behind when it comes to digital transformation and innovation.

Keynote speaker, Digital Agenda Minister Alexander De Croo, gave a comprehensive overview on the digital challenges that our country is facing and need to address if we want to uphold our position as a top student in the current digital revolution. In the spirit of these challenges, Deputy Prime Minister De Croo presented his new plan to enroll super-fast internet in our country, in order to generate innovation and digital development.

ISPA would like to thank all those who attended this successful event and already looks forward setting up more network opportunities.

 

Belgian Data Retention Law declared Unconstitutional

[NL]

De Internet Service Providers Association (ISPA) van België neemt akte van de beslissing van het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de vernietiging van de Belgische dataretentiewet, die hen verplichtte de verkeers- en locatiegegevens (niet de inhoud van gesprekken) van hun gebruikers gedurende 1 jaar te bewaren. Het heeft ongeveer zeven jaar geduurd vooraleer de Europese dataretentierichtlijn van 2006 werd omgezet naar Belgisch recht. Deze Belgische dataretentiewet, die in juli 2013 werd aangenomen en in oktober 2014 van kracht werd, ging echter veel verder dan de originele Europese tekst en was privacy ingrijpender.

In april 2014 werd de Europese dataretentierichtijn door het Europese Hof van Justitie vernietigd.  Dit leidde er toe dat in verscheidene Europese landen de nationale omzetting onder druk kwam te staan. Landen zoals Nederland, Duitsland, Bulgarije en Roemenië verklaarden hun nationale dataretentiewetgeving nietig, zoals nu het Grondwettelijk Hof in België heeft gedaan. ISPA wil zich graag opstellen als een constructieve gesprekspartner, om samen met de betrokken instanties te werken aan een nieuw gebalanceerd wettelijk kader waarbinnen dataretentie mogelijk wordt gemaakt, met inachtname van enkele voorwaarden.

Om te beginnen dient duidelijk te worden afgelijnd welke data moeten worden bewaard door de ISPs, alsmede dat dit enkel data betreft die zij reeds generen of verwerken. ISPA vraagt dat er, in lijn met de buurlanden, wordt voorzien in een redelijke retentieperiode van maximaal twaalf maanden. Op deze wijze kan een balans worden gevonden tussen de noden van de opsporingsinstanties enerzijds en de privacy van de burgers anderzijds. ISPs beschouwen privacy immers als één van de kernwaarden bij het aanbieden van hun diensten en aangezien dataretentie kan leiden tot een inmenging van dit belangrijke grondrecht, moet het met de nodige zorgvuldigheid en behoedzaamheid worden benaderd.

Verder acht ISPA het van belang om duidelijke en werkbare procedures tussen ISPs en Justitie tot stand te brengen. Zo stelt ISPA enkele structurele maatregelen voor zoals een ‘single point of contact’ en een uniek formaat voor de aanvragen die ISPs moeten behandelen. Tot slot brengt dataretentie hoge kosten met zich mee voor ISPs. Het is van groot belang dat deze op een adequate manier worden afgewogen met de noden van Justitie, zodat men tot proportionele oplossingen kan komen. In dit kader dienen de gehoste diensten, diensten van de informatiemaatschappij, webmail en aanbieders met slechts een gering aantal klanten expliciet uit het toepassingsgebied van datarentie worden gehouden. Voor aanbieders die wel data dienen te bewaren, is een kostenvergoeding, gebaseerd op objectieve kosten, gerechtvaardigd en noodzakelijk.

ISPA beschouwt deze voorwaarden en principes als een basis voor eventuele plannen voor het tot stand brengen van een nieuwe, doch efficiënte en haalbare dataretentiewet.

[FR]

L’association des fournisseurs de services internet belge (ISPA – Internet Service Providers Association), a pris connaissance de la décision de la Cour Constitutionnelle d’annuler la législation belge concernant la conservation des données. Cette loi les obligeait à conserver les données ayant trait au trafic et à la localisation des communications de leurs clients pendant 1 an, sans toutefois conserver le contenu de ces échanges. Il a fallu près de 7 ans à la Belgique pour transposer la directive européenne sur la conservation des données. La légalisation belge, qui a été adoptée en juillet 2013 et est entrée en vigueur en octobre 2014, allait néanmoins bien plus loin que le texte européen d’origine et faisait naître des questions en matière de vie privée.

En avril 2014, la directive européenne sur la conservation des données a été invalidée par la Cour de justice de l’Union européenne. Ceci a eu pour conséquence de mettre sous pression plusieurs transpositions nationales dans divers pays européens. Les Pays-Bas, l’Allemagne, la Bulgarie et la Roumanie entre autre avaient d’ores et déjà annulé leur législation, comme le fait la Cour Constitutionnelle en Belgique aujourd’hui. « ISPA veut maintenant continuer se positionner comme un partenaire de discussion constructif, afin de travailler avec les différentes parties à un nouveau cadre juridique équilibré permettant la conservation des données, tout en tenant compte de certaines conditions et principes» a fait savoir Henri-Jean Pollet, président de l’ISPA

Avant tout chose, il convient de clarifier quelles données doivent être conservées par les ISPs, et ce pour autant que ces données soient déjà générées et traitées. ISPA demande que les délais de rétention soient en ligne avec ceux des pays voisins, sans toutefois dépasser les 12 mois. Ceci afin de trouver un équilibre entre les besoins des enquêteurs et la protection de la vie privée des citoyens. Les ISPs considèrent en effet la vie privée comme une des valeurs clés lors de la fourniture de leurs services et étant donné que la conservation des données peut provoquer des ingérences avec ce droit fondamental, la question doit être abordée avec prudence et soin.

De plus, ISPA demande d’accorder de l’importance à l’établissement de procédures claires et efficace entre les ISP et les services de justice et de police. Parmi les mesures structurelles proposées, notons par exemple un ‘single point of contact’ et un format unique pour effectuer les demandes auprès des fournisseurs internet. Enfin, la conservation des données entraîne des coûts élevés pour les ISP. Il est important que ceux-ci soient mis en relation avec les besoins de la justice, de sorte que l’on puisse parvenir à des solutions proportionnelles. Dans ce cadre, devraient être exclu explicitement du champ d’application de la conservation des données : les services hébergés, les services de la société de l’information, le webmail et les fournisseurs qui n’ont qu’un petit nombre de clients. Pour les fournisseurs qui eux doivent stocker des données, il est nécessaire et justifié de prévoir un remboursement des coûts basé sur les coûts objectifs de la conservation des données.

ISPA considère ces conditions et principes comme devant être les bases pour des discussions éventuelles pour élaborer une nouvelle législation sur la conservation des données qui se doit d’être efficace et viable.